Allmänna villkor för PBZ AB – org.nr. 556675-9386 (nedan kallad PBZ)

 1. PBZ hänvisar till sina allmänna villkor i bl.a. offerter, ordrar, mejl, hemsida samt i andra sammanhang. Köp av PBZs varor och tjänster innebär att köparen ska ha läst igenom och accepterar PBZs allmänna villkor.
 2. Information, inkl. uppgifter om effekt- och vridmoment, priser samt bilder kan vara felaktiga och PBZ reserverar sig rätten att utföra ändringar utan att meddela om dessa.
 3. Priser kan förändras pga. till exempel växelkurser, förändrade fraktpriser och hanteringskostnader, förändrade priser hos PBZs leverantörer, förändrade omkostnader mm.
 4. Vissa produkter kan levereras utan monteringsdetaljer och anvisningar.
 5. Vissa produkter kan behöva byggas om och/eller modifieras av fackman med specialkompetens för att kunna användas.
 6. Delar av PBZs produkter och tjänster är avsedda för utveckling, utbildning, forskning, motorsport, tester och utvärdering och är inte lagliga att använda på allmän väg. Köparen är skyldig att känna till- och följa gällande lagstiftning.
 7. Ombyggda fordon och produkter som PBZ säljer kräver specialkompetens och regelbunden översyn och underhåll för att fungera på ett tillfredsställande sett. Bristande hantering och -översyn kan leda till skador på delar, fordon, personer, miljö mm. Köparen ansvarar för att erforderliga kontroller,  översyn, reparationer och underhåll sköts på ett tillfredsställande sätt för att förebygga problem.
 8. Alla varor tillhör PBZ till dess att full betalning är erlagd.
 9. PBZ kan kräva förskottsbetalning för delar, i synnerhet vid specialbeställningar av ej ordinarie lagervaror.
 10. Offert från PBZ gäller förutsatt att allt som berörs är i bra fungerande skick och att det inte finns några för PBZ dolda fel och -faktorer. Faktorer som kan orsaka tillkommande kostnad för köparen är exempelvis dåliga gängor, bultar som går av, rostangrepp, tidigare inverkan av 3:e part, anvisningar som saknas, dålig passform, justeringsbehov mm.
 11. Debiteringen för arbete sker per påbörjad kvart (15min).
 12. För åtgärder som köparen önskar att PBZ skall utföra snabbare/tidigare än PBZs ordinarie tidsbokning (s.k. forcerat arbete) tillkommer 100% på PBZs gällande timdebitering/arbetskostnad.
 13. Vid tjänster utförda av PBZ kan det tillkomma en kostnad för förbrukningsvaror och avfallshantering (s.k. ”miljöavgift”).
 14. PBZ tar inget ansvar i de fall köparen försett PBZ med delar.
 15. Individuell mappning (kalibrering) och/eller anpassningar av inställningar/funktioner kan krävas på fordon som PBZ installerat och/eller levererat produkter till eller har utfört tjänster på. Kostnad för detta kan tillkomma.
 16. Om inget annat uttryckligen specificeras skriftligen gällande mappning/kalibrering/finjustering ingår max 8h arbete. Arbete utöver 8h medför en kostnad för köparen.
 17. Vid mappningar/kalibreringar/finjusteringar tar PBZ betalt för nedlagd tid. Om PBZ och/eller köparen inte är nöjd med resultatet efter en viss tid kan det finnas möjligheter att genom att lägga ytterligare tid kunna nå önskade resultat. Extra tid kan medföra en kostnad för köparen.
 18. I samband med en mappning/kalibrering/finjustering har PBZ rätt att disponera tiden till att leta information, utföra kontroller och vidta åtgärder som PBZ anser är rekommenderade och/eller nödvändiga.
 19. Vid motoroptimering med våra framtagna optimeringssteg kan i vissa fall individuell mappning/kalibrering krävas. I dessa fall kan det tillkomma en kostnad för köparen.
 20. Resultatet av en optimering är direkt knutet till skicket- och förutsättningarna som råder på fordonet i fråga. Våra optimeringskoncept förutsätter att fordonen är i väl fungerande originalskick. Om de inte är det kan det efter en optimering uppstå symptom/problem som man tidigare inte upplevde.
 21. Eventuella priser som vi kommunicerar avser fordon som är i omodifierat fullt fungerande originalskick. Om de inte är det kan det tillkomma en avgift. Kontakta oss om du har ett fordon med problem eller modifikationer innan du bokar en optimering. Om fysiska åtgärder krävs utöver mjukvaruarbetet, t.ex. fysisk rensning av partikelfilter, fysiskt blockering av EGR-system och liknande så kan kostnad för det tillkomma.
 22. Om ditt fordon visar sig ha fel och brister där vi gör bedömningen att en optimering inte är lämpligt att utföra, kan vi välja att avstå. Liknande kan ske ifall vi upptäcker att fordonet redan är optimerat sedan tidigare och det inte finns någon anledning att göra något mer med det. Om detta inträffar så kan vi debitera dig för den arbetstid vi fått lägga ner. Denna kostnad uppgår max till den väntade kostnaden för optimeringen.
 23. Om du efter en optimering skulle vilja återställa fordonet till ursprunglig mjukvara kan vi i de flesta fall erbjuda dig det mot en avgift.
 24. För avbokning senare än 24h inför en bokad mappning och för uteblivna besök debiteras kund för hela kostnaden. För mappningstid som som avbryts på grund av orsaker som PBZ inte ansvarar för, så som till exempel problem med fordonet, kan kund debiteras för hela kostnaden.
 25. PBZ tar inte ansvar för skador i samband med effektmätning/mappning/kalibrering.
 26. Skadat gods skall omedelbart anmälas av köparen vid emottagande och en skaderapport skall utfärdas på plats och lämnas till fraktbolaget samt till PBZ.
 27. Om inget annat anges är PBZs leveransvillkor ”Fritt Vårt Lager”.
 28. PBZ debiterar en avgift för varor som ej hämtas ut av köparen. Avgiften är 500kr samt eventuella tillägg för omkostnader för PBZ.
 29. Om inget annat uttryckligen kommunicerats av PBZ gäller inga garantier för modifierade/optimerade/ombyggda fordon och/eller delar, fordonskomponenter, inkluderat motorer, växellådor och övrigt.
 30. För fordon som deltar i motortävlingar, framförs olagligt, deltar i olagliga evenemang, körs på motorbanor eller på Nürburgring i Tyskland gäller inga garantier.
 31. Vid en eventuell reklamation skall köparen ej skicka och/eller leverera den reklamerade varan och/eller fordonet till PBZ utan att PBZ har begärt om detta. Om köparen ändå väljer att göra det kan i vissa fall kostnader tillkomma för hantering, förvaring och andra omkostnader för PBZ.
 32. För returer av köp genom PBZs webshop gäller gällande lagstiftning. För övriga köp av ej ordinarie lagervaror gäller ingen returrätt.
 33. Förutsatt att PBZ har godkänt ett garantiärende täcker garantin endast reparation, ersättning av likvärdig produkt eller kreditering av hela- eller delar av kostnaden för den reklamerade varan eller tjänsten. Reklamation skall ske hos PBZ. Eventuell kostnad för transporter och/eller frakter och därtill hörande kostnad står köparen för.
 34. PBZ har rätt att kräva ersättning för felsökning/utredning i samband med ett garantiärende. Om det senare visar sig att PBZ är ansvariga skall köparen få ersättning för hela- eller delar av eventuella betalningar hörande till detta. Omfattningen av sådan ersättning påverkas av hur stor del av arbetet som täcks av garantivillkoren.
 35. PBZ har rätt att kräva ersättning för förvaring/uppställning av fordon och/eller delar som på grund av följande omständigheter förvaras hos PBZ:
  1. utebliven betalning från kund
  2. avbrutet arbete på grund av att bristande kommunikation från kunds sida
  3. avbrutet arbete på grund av delar som kund ska förse PBZ med inte finns på plats i god tid inför arbetet
  4. avbrutet arbete på grund av ändringar i beställning från kund
  5. ej uthämtat fordon/delar trots uppmaning av PBZ
  6. annan orsak som ej ligger under PBZs ansvar
  7. avbrutet/avslutat arbete på fordon eller delar som med grund i retentionsrätten inte lämnas ut till dess att kund fullständigt reglerat sin skuld hos PBZ.
 36. Förvaring/uppställning debiteras enligt följande:
  1. Fordon utomhus: 300kr/dygn. Mellan 1:a oktober och 31:a mars tillkommer 100kr/dygn.
  2. Fordon inomhus: 500kr/dygn. Mellan 1:a oktober och 31:a mars tillkommer 100kr/dygn.
  3. Övrigt: 100kr – 5000kr/dygn beroende omständigheter.
 37. Kundens fordon och delar skall vara försäkrade genom kundens egna försäkringar och dessa skall användas i första hand vid eventuella problem.
 38. För beställningar och köp i- eller i anslutning till PBZs lokaler och där PBZ utför arbete gäller ingen ångerrätt.
 39. För varor som PBZ har i eget lager och som köps på distens, t.ex. via telefon, e-post och webbsida, gäller 14 dagars ångerrätt. För att nyttja möjligheten till ångerrätt skall kund inom 14 dagar kontakta PBZ via e-post till info@pbz.se.
 40. För beställningar och köp av ej ordinarie lagervaror gäller ingen ångerrätt.
 41. För beställningar och köp av tjänster gäller ingen ångerrätt. Genom att låta PBZ utföra/påbörja tjänst inom eller efter 14 dagar från beställning ger du även därmed ditt samtycke till att ej åberopa eller kräva någon ångerrätt.

Sekretesspolicy, integritet, GDPR

Aktuell f.o.m. 2018-10-15

PBZ AB (Personuppgiftsansvarig för EU, ”PBZ”, ”vi”, ”oss”, ”vår”) värnar om våra kunders integritet. Här kan du läsa om hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter och orsakerna bakom.

Information (”Information”) som berörs kan t.ex. vara:

 • information som du själv eller via ombud ger till oss
 • information som uppkommer genom din användning av våra tjänster
 • information som vi får från tredje part
 • namn, adress, telefonnummer, mejladress, registreringsnummer på fordon, körsträcka på fordon, bakgrundsinformation om fordons skick, utrustning, användningsområde osv., arbetsdokumentation/-journal mm.

Vi använder Information för att t.ex.:

 • kunna tillhandahålla våra tjänster
 • öka kvalitén i våra produkter och tjänster
 • erbjuda dig relevanta erbjudanden och innehåll i våra tjänster (med ditt godkännande där så krävs)

För ovan syften kan vi även komma att dela Information med:

 • affärspartners
 • tjänsteleverantörer
 • rättsväsende

Sekretesspolicyn kan uppdateras och på denna sida finner du alltid den senaste versionen.

Personuppgifter kan i enlighet med tillämplig lagstiftning finnas kvar i våra register och arkiv under en viss tid. Vi kommer inte behålla dina personuppgifter längre än nödvändigt.

Dina rättigheter:

 • begära information om vår behandling av dina personuppgifter
 • protestera mot behandlingen av dina personuppgifter
 • begära att få personuppgifter korrigerade
 • begära att få personuppgifter begränsade
 • begära borttagning av dina personuppgifter
 • begära korrigering av dina personuppgifter
 • begära begränsning av dina personuppgifter

Om du begär borttagning av personuppgifter godkänner du att du inte kommer ha åtkomst till eller kunna, använda någon av våra tjänster eller få tillgång till vår support. Kontakta oss om du har några frågor eller önskemål om detta. Du hittar kontaktuppgifter HÄR.

Skulle vi skulle anse att din begäran är ogrundad, orimlig, skulle försvåra för oss att fullgöra våra skyldigheter mot myndigheter, i enlighet med gällande lagstiftning och liknande kan vi neka din begäran. Vi har även rätt att neka en begäran om vi t.ex. enligt lag inte får dela informationen med dig.